خسرو صادقی‌بروجنی

خسرو صادقی‌بروجنینمایش همه نوشته ها

پژوهشگر اجتماعی و اقتصادی

بحران موسسات مالی و اعتباری- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

نظارتی که نبود و بحران آفرید

نقبی به گذشته در دهه چهل شمسی با رشد فزاینده قیمت نفت و رشد اقتصادی کشور بخش خصوصی نیز به شکل گستردهای توسعه و رونق یافت. این دوران که همزمان با برنامه ۵ ساله سوم توسعه کشور در پیش از انقلاب بود، دوره مهمی در تاریخ ایران مدرن محسوب میشود. از جمله مهمتریــن اقدامات صورت گرفته در ایــن دوره می‌توان به تاسیس سازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران، تاسیس کارخانه های خودروسازی، صنایع پتروشــیمی، ذوب آهن، تولید سیمان و ایجاد زیرساختهای توســعه صنعتی جامعه اشاره کرد. سال قبل از شروع این دهه نیز یعنی در سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی ایران، ... مطالعه بیشتر