در نشست معرفی شاخص‌های توسعه اقتصادی پژوهشکده مطالعات توسعه مطرح شد

شاخص‌های توسعه اقتصادی و انواع آن

تغییرات نزولی رتبه ایران در بسیاری از شاخص‌های ترکیبی توسعه اقتصادی


نشست معرفی شاخص‌های توسعه اقتصادی از سلسله نشست‌های مباحث اساسی توسعه و پیشرفت کشور، توسعه سرمایه انسانی در تاریخ 27 شهریور ۱۴۰۲ با ارائه خانم آتوسا تقوی، پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه برگزار شد. این نشست با هدف شناسایی ابعاد گوناگون توسعه و به ویژه بررسی شاخص‌های توسعه اقتصادی برگزار شد. در این نشست به ابعادی چون توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی و جنبه‌هایی از توسعه اقتصادی از جمله توسعه مالی، تجاری، درآمدی، فیزیکی- انسانی و سایر ابعاد اقتصادی پرداخته شد.

تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۰۲

معرفی شاخص های توسعه اقتصادی

در این مطلب می‌کوشیم برخی از مهمترین شاخص‌های توسعه اقتصادی و ابعاد آن را معرفی کنیم. زیرا اولین بعد از توسعه که به آن همواره توجه شده است، توسعه اقتصادی است. اما به علت پیچیدگی‌ها و پویایی‌های آن در طول تاریخ، در ابعاد گوناگونی و با شاخص‌های متنوعی سنجیده شده است.

از بدو تاریخ تا کنون بشر برای زندگی بهتر و پیشرفت کوشیده است. از تغییر نحوه زندگی و گسترش شهرنشینی و حرکت از یک اقتصاد معیشتی به یک اقتصاد ملی گرفته تا تغییر در روش‌های تولید و تحول در نهادها. این پیشرفت کمی و کیفی توسعه نامیده شده است و با شاخص‌هایی سنجیده شده است. درگذشته و در سال ۱۹۸۳ بانک جهانی هدف توسعه را نیازهای اولیه و اساسی و ارتقای سطح زندگی و کیفیت زندگی مردم عنوان می‌کرد. امروزه هدف از توسعه، افزایش دامنه انتخاب مردم، در حال و آینده، در تمام زمینه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.

 

توسعه و ابعاد آن

تعاریف مختلفی برای توسعه وجود دارد. طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، توسعه فرآیندی است که بدون آسیب رساندن به منابع محیطی موجب رشد، پیشرفت، تغییرات مثبت در مؤلفه‌های فیزیکی، اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و جمعیتی می‌شود. به نوعی توسعه بر خلاف رشد علاوه بر کمیت،‌کیفیت را هم در نظر می‌گیرد.

طبق تعریف این سازمان ابعاد توسعه عبارتند از:

  1. بعد اجتماعی (مربوط به توسعه مردم محلی)،
  2. اقتصادی (مربوط به امور مالی و ثروت محلی)،
  3. زیست‌محیطی (مربوط به کیفیت هوا، آب، خاک و غیره آن محل) و
  4. سیاسی (مربوط به نظام‌های سیاسی و آزادی‌های ارائه‌شده)

در این تعریف توسعه همان توسعه پایدار در نظر گرفته شده است.

به بیانی دیگر،‌ امروزه هر جا از توسعه صحبت می‌شود مقصود نظر همان توسعه پایدار و شاخص های توسعه اقتصادی پایدار است. زیرا پس از انقلاب صنعتی بشر نگرش خود را به‌واسطه پیامدهای منفی زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از رشد یک‌جانبه اقتصادی به مفهوم توسعه تغییر داد. امروزه مردم رشد اقتصادی همراه با افزایش بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی، تشدید فاصله طبقاتی و آسیب به محیط زیست را نمی‌پسندند. همچنین می‌توان ابعادی مانند فرهنگی و فردی به توسعه افزود. البته در بسیاری از منابع آنها را ذیل توسعه اجتماعی در نظر می‌گیرند.

توسعه اقتصادی چیست و چه ابعادی دارد؟

تعریف توسعه اقتصادی از دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به شرح زیر است: «توسعه اقتصادی برنامه‌ها، سیاست‌ها یا فعالیت‌هایی است که به دنبال بهبود رفاه اقتصادی و کیفیت زندگی یک جامعه است. معنای توسعه اقتصادی با توجه به تفاوت‌های موجود در فرصت‌ها، چالش‌ها و اولویت‌های خاص هر جامعه می‌تواند اندکی متفاوت و ويژه همان جامعه باشد.»

توسعه اقتصادی را می‌توان دارای ابعاد زیر دانست. توسعه مالی، توسعه درآمدی (اقتصادی)، توسعه تجاری، توسعه انسانی و فیزیکی و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی (نظیر فضای کسب‌‌وکار و شرایط بازارها، کار و انرژی، ثبات اقتصادی و غیره). هر یک از این ابعاد دارای شاخص‌هایی هستند که در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

توسعه درآمدی (اقتصادی)

اولین جنبه توسعه اقتصادی بعد درآمدی است و همان تعاریف اولیه توسعه اقتصادی را که برابر با رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شد، را شامل می‌شود. در این مبنا هر آنچه مربوط به افزایش درآمد و ارزش افزوده بالاتر باشد نوعی افزایش رفاه تلقی می شود. به طوری که برخی شاخص ها روی مصرف و نوع تولید دست می‌گذارند.

مهمترین شاخص در این زمینه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP Real) است که ارزش پولی تمام کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در مرزهای یک کشور در یک دوره زمانی خاص (معمولاً یک سال) تعریف می‌شود و بر  اساس تورم تعدیل‌شده است. نرخ رشد مثبت و بالای تولید ناخالص داخلی واقعی اغلب به‌عنوان شاخصی برای سلامت عمومی اقتصاد و عملکرد خوب آن استفاده می‌شود. اگر این شاخص برای شهروندان یک کشور و نه بر حسب جغرافیا تعریف شود تولید ناخالص ملی حقیقی (Real GNP) نامیده می‌شود. در جدول (۱) انواعی از شاخص‌های توسعه درآمدی(اقتصادی) را مشاهده می‌کنید.

جدول (۱)- شاخص‌های توسعه درآمدی (اقتصادی)

ردیف شاخص اقتصادی سنجه اقتصادی نحوه محاسبه
۱ تولید تولید ناخالص داخلی (اسمی) GDP=C+I+G+X-M
۲ تولید تولید ناخالص داخلی حقیقی Real GDP =GDP/شاخص قیمت‌ها
۳ تولید تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه Real GDP per capita= Real GDP/جمعیت
۴ تولید تولید ناخالص ملی Real GNP= GDPخالص دریافتی عوامل تولید از خارج کشور+
۵ تولید تولید ناخالص ملی سرانه GNP per capita= GNP/جمعیت
۶ درآمد

 

درآمد ناخالص ملی (معمولا بر حسب برابری قدرت خرید) GNI=GDP – خالص دریافتی عوامل تولید از خارج کشور+

مالیات غیرمستقیم + یارانه غیرمستقیم

۷ درآمد

 

درآمد ناخالص ملی سرانه GNI per capita= GN I/جمعیت

 

۸ مصرف مصرف سرانه PCC=C/جمعیت
۹ تولید تولید ناخالص ملی سبز green GNP= GNP- هزینه حفظ محیط زیست
۱۰ تولید ( ارزش طبق نوع) سهم بخش کشاورزی از اقتصاد ارزش تولیدات کشاورزی نسبت به کل تولید ناخالص داخلی
۱۱ تولید ( ارزش طبق نوع) شاخص تولید صنعتی ارزش تولید صنعتی به قیمت ثابت دلار آمریکا

توسعه مالی

در فرهنگنامه مفاهيم پولي و بانکي توسعه مالي مترادف با تعميق دارايي مالی دانسته شده است. توسعه مالی به حالتي گفته مي‌شود که سرعت افزايش دارايي‌های مالي بيش از سرعت افزايش دارايي‌های غير مالي باشد. توسعه مالی در تعریفی دیگر به صورت «عوامل، سیاست‌ها و نهادهایی که به بازارها و واسطه‌های مالی اثربخش و همچنین دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی منجر می‌شوند» تعریف شده است.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ جنبه ﻣﺨﺘﻠﻒ می‌توان برای آن بر شمرد: ۱- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﻲ  ٢- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ  غیرﺑﺎﻧﮑﻲ ٣ – ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﮔﺬﺍﺭﻱ پولی  ٤ – ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧکی  ٥-  ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ ٦ – محیط نهادی.

تعداد زیادی از شواهد نشان می‌دهد که توسعه بخش مالی نقش بزرگی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. رشد اقتصادی را از طریق انباشت سرمایه و پیشرفت فناوری با افزایش نرخ پس‌انداز، ادغام پس‌انداز، تولید اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری، تسهیل و تشویق ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین بهینه‌سازی تخصیص سرمایه تحریک خواهد شد. کشورهایی که سیستم‌های مالی بهتر توسعه‌یافته‌تری دارند، در دوره‌های زمانی طولانی، سریع‌تر رشد می‌کنند، و شواهد زیادی حاکی از آن است که توسعه مالی صرفاً نتیجه رشد اقتصادی نیست بلکه به این رشد کمک می‌کند.

علاوه بر این، با گسترش دسترسی به منابع مالی برای گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر و رشد شرکت‌های کوچک و متوسط در اثر افزایش امکانات تامین مالی ، فقر و نابرابری کاهش می‌یابد.

پایگاه داده توسعه مالی بانک جهانی یک چهارچوب مفهومی جامع و در عین حال نسبت ساده ۴×۲ را برای اندازه‌گیری توسعه مالی در سراسر جهان ایجاد کرده است. این چهارچوب چهار مجموعه از متغیرهای پروکسی یا نماینده را در نظر می‌گیرد که نمادی از عملکرد خوب یک سیستم مالی هستند: ۱-عمق مالی ۲-دسترسیمالی ۳-کارایی مالی ۴-ثبات مالی. جدول (۲) مجموعه شاخص‌های توسعه مالی را نشان می‌دهد.

جدول (۲) -مجموعه شاخص‌های توسعه اقتصادی از جنبه مالی

ردیف عملکرد مؤسسات مالی بازارهای مالی
۱ عمق مالی
  • اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی
  • دارایی موسسات مالی نسبت به تولید ناخالص داخلی

·         M2 به تولید ناخالص داخلی

·         سپرده به تولید ناخالص داخلی

·         ارزش افزوده ناخالص بخش مالی به تولید ناخالص داخلی

·         ارزش بازار سهام داخلی و اوراق بدهی خصوصی معوق داخلی به تولید ناخالص داخلی

·         اوراق بدهی خصوصی به تولید ناخالص داخلی

·         اوراق بدهی عمومی(دولتی) به تولید ناخالص داخلی

·         اوراق بدهی بین المللی به تولید ناخالص داخلی

·         ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی

·         سهام معامله شده به تولید ناخالص

۲ دسترسی مالی ·         حساب به ازای هر هزار بزرگسال (بانک‌های تجاری)

·         شعب به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ بزرگسال (بانک‌های تجاری)

·         درصد افراد دارای حساب بانکی (از نظرسنجی کاربران)

·         درصد شرکت‌های دارای خط اعتباری (همه شرکت‌ها)

·         درصد شرکت‌های دارای خط اعتباری (شرکت‌های کوچک)

·         درصد ارزش بازار شرکت‌ها به غیر از ۱۰ شرکت بزرگ برتر

·         درصد ارزش معامله شده شرکت‌ها به غیر از ۱۰ شرکت برتر معامله شده

·         بازده اوراق قرضه دولتی (۳ ماهه و ۱۰ ساله)

·         نسبت اوراق بدهی داخلی به کل بدهی

·         نسبت اوراق بدهی خصوصی به کل (داخلی)

·         نسبت انتشار اوراق قرضه جدید شرکتی به تولید ناخالص داخلی

 

۳ کارایی مالی ·         حاشیه سود خالص

·         اسپرد وام دهی-سپرده‌گذاری

·         درآمد غیر بهره‌ای به کل درآمد

·         هزینه‌های سربار (% از کل دارایی‌ها)

·         سودآوری (بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام)

·         شاخص بون (یا هرفیندال یا آماره H)

·         نسبت گردش مالی برای بازار سهام

·         همزمانی قیمت (حرکت مشترک)

·         نقدینگی/ هزینه معاملات معاملات

·         اسپرد مناقصه خرید و فروش اوراق قرضه دولتی

·         گردش اوراق قرضه (خصوصی، دولتی) در بورس اوراق بهادار

·         کارایی تسویه

۴    ثبات مالی ·         امتیاز Z

·         نسبت‌های کفایت سرمایه

·         نسبت‌های کیفیت دارایی

·         نسبت‌های نقدینگی

·         سایر موارد (وضعیت خالص ارز به سرمایه و غیره)

 

·         شاخص نوسانات (انحراف استاندارد / میانگین) شاخص قیمت سهام، شاخص اوراق قرضه دولتی

·         شاخص چولگی (قیمت سهام، اوراق قرضه دولتی)

·         نسبت قیمت به درآمد

·         نسبت اوراق کوتاه‌مدت به کل اوراق (داخلی، بین المللی)

·         همبستگی با بازده اوراق قرضه اصلی (اوراق آلمان، ایالات متحده)

توسعه تجاری

از دیرباز تا کنون بخش اعظمی از درآمدها، نیازها و ثروت کشورها از طریق تجارت تامین می‌شد. بعدها با مطرح شدن مزیت نسبی در اقتصاد و تخصصی شدن کشورها تجارت رونق گرفت. امروزه با وقوع پدیده جهانی شدن کمتر کشوری را می‌توان یافت که با تجارت در اقتصاد بین‌الملل تنیده نشده باشد. در جدول (۳) شاخص‌هایی را که می‌توان برای این بخش معرفی کرد، مشاهده می‌کنید.

جدول (۳) -مجموعه شاخص‌های توسعه اقتصادی از جنبه تجاری

ردیف سطوح بررسی تجارت شاخص‌ها تعریف و یا نحوه محاسبه
۱ شاخص‌‌های سنجش گستردگی تجارت شاخص بازبودن تجاری(اقتصادی) نسبت ارزش تجارت (صادرات بعلاوه واردات) به تولید ناخالص داخلی
۲ شاخص‌‌های سنجش کیفیت و سطوح محصولات صادراتی صادرات فناوری پیشرفته (درصد از صادرات تولید صنعتی) صادرات با فناوری بالا به معنای صادرات محصولاتی با شدت تحقیق و توسعه بالا مانند هوافضا، رایانه، داروسازی، ابزارهای علمی و ماشین آلات الکتریکی است. OECD بر این اساس صادرات را در ۴ رده طبقه‌بندی می‌کند: صادرات با فناوری بالا، صادرات با فناوری متوسط- بالا، صادرات با فناوری متوسط-کم و صادرات محصولات کم فناوری.
۳ صادرات فناوری پیشرفته (به دلار)
۴ صادرات محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (درصد از کل صادرات) کالاهای صادراتی فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل رایانه و تجهیزات جانبی، تجهیزات ارتباطی، تجهیزات الکترونیکی مصرفی، قطعات الکترونیکی و سایر کالاهای اطلاعاتی و فناوری (متفرقه) است. این شاخص توسط پایگاه داده کنفرانس سازمان ملل متحد در تجارت و توسعه  تهیه می‌شود.
۵ صادرات محصولات کشاورزی از کل صادرات
۶ شاخص‌های هزینه حمل و نقل بین المللی LPI  یا همان شاخص عملکرد لجستیک (کلی) شاخص عملکرد لجستیک شامل ۵ دسته زیر است: ۱)دفعاتی که محموله‌ها در زمان‌ برنامه‌ریزی شده یا مورد انتظار به دست گیرنده می‌رسد.

۲) کیفیت زیرساخت‌های تجاری و حمل و نقل. ۳) کفایت و کیفیت (رقابتی بودن) خدمات لجستیک

۴) امکان پیگیری و ردیابی محموله‌ها

۴- کارایی فرآیند ترخیص کالا از گمرک

[۱=کم تا ۵=بالا]

۷ زمان تحویل واردات (مورد میانه) بر حسب روز میانه زمان لازم برای تخلیه محموله‌ها (مقدار ۵۰ درصد محموله‌ها) از بندر تا رسیدن به گیرنده است.
۸ زمان تحویل صادرات (مورد میانه) بر حسب روز میانه زمان لازم برای حمل محموله‌ها (مقدار ۵۰ درصد محموله‌ها) از مبدا تا بندر به منظور بارگیری است.

توسعه انسانی و فیزیکی

توسعه در این بخش به انواع سرمایه از دیدگاه‌ اقتصادی و از دیدگاه رفتاری بر می‌گردد. از دیدگاه اقتصادی می‌توان سرمایه‌ را به چهار گروه سرمایه‌ فیزیکی، انسانی، مالی و طبیعی تقسیم کرد. از دیدگاه رفتاری می‌توان به چهار دسته سرمایه‌ فیزیکی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی طبقه‌بندی کرد. در هر حالت دو بعد فیزیکی و انسانی مشترک هستند.  لذا در این بخش شاخص‌هایی که بر توسعه فیزیکی و انسانی تمرکز دارند و بخشی از آنها با شاخص های اجتماعی آمیختگی دارند در جدول (۴) معرفی خواهند شد.

شاخص‌های توسعه فیزیکی را می‌توان به توسعه سرمایه فیزیکی نظیر زیرساخت‌های فیزیکی و مقادیر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد و کیفیت زیرساخت‌هایی نظیر جاده‌ها، راه‌آهن‌ها و فرودگاه‌ها مرتبط دانست.

جدول (۴) – شاخص‌های توسعه اقتصادی از بعد توسعه فیزیکی و انسانی

ردیف ابعاد توسعه اقتصادی شاخص‌های اقتصادی سنجه‌های اقتصادی
۱ توسعه انسانی و فیزیکی شاخص‌های توسعه انسانی شاخص توسعه انسانی (HDI)
۲ شاخص فقر انسانی (HPI)
۳ شاخص کیفیت فیزیکی زندگی (PQLI)
۴ نماگر پیشرفت واقعی (GPI)
۵ شاخص‌های توسعه فیزیکی پس‌انداز ناخالص
۶ تشکیل سرمایه ناخالص به صورت درصد از تولید ناخالص داخلی

توسعه سایر بخش‌های اقتصادی

ابعاد دیگر توسعه اقتصادی که در اینجا عنوان شده است ناظر بر برخی دیگر از شاخصه‌های ترکیبی توسعه اقتصادی است که علاوه بر سرمایه انسانی به مواردی نظیر محیط کسب‌وکار، بهره‌وری انرژی، شرایط بازارها، کار و انرژی و غیره تمرکز دارند. در واقع این بار با شاخص‌هایی مرکب مواجه هستیم که دارای تعداد زیادی زیرشاخص اقتصادی هستند. به همین دلیل بیشتر در مطالعات اقتصادی کاربرد دارند. در جدول (۵) شاخص‌های سایر بخش‌های اقتصادی را ملاحظه می‌کنید.

جدول (۵) -شاخص‌های سایر بخش‌های اقتصادی

ردیف ابعاد توسعه اقتصادی شاخص‌های اقتصادی سنجه‌های اقتصادی
۱ دیگر ابعاد توسعه اقتصادی شاخص های اقتصادی موجود در فراشاخص توسعه شاخص انجام کسب‌‌وکار
۲ شاخص لگاتوم
۳ شاخص رقابت‌پذیری
۴ بهره‌وری انرژی
۵ نماگرهای جهانی توسعه تولید ناخالص داخلی سرانه (بـر اساس برابری قدرت خرید به قیمت ثابت۲۰۱۷)
۶ تولیـد ناخالـص داخلـی به ازای هـر واحـد انـرژی (بـه قیمـت ثابـت و بـر اساس برابری قدرت خرید)
۷ تورم قیمت‌های مصرف‌کننده
۸ کل رانت حاصل از منابع طبیعی (درصدی از تولید ناخالص داخلی)
۹ نرخ بیکاری
۱۰ نـرخ افـراد زیـر خـط فقـر (به عنـوان درصـدی از جمعیـت، بـر اسـاس ۳٫۲ دلار در روز بـه قیمـت ثابـت دلار ۲۰۱۱)
۱۱ تولید ناخالص داخلی سرانه (بـر اساس برابری قدرت خرید به قیمت ثابت۲۰۱۷)

جایگاه ایران در برخی شاخص‌های توسعه اقتصادی جهانی

شاید جالب باشد وضعیت ایران را در برخی از شاخص‌های ترکیبی توسعه اقتصادی که مشهور هم هستند، ببینید. جدول (۶) آخرین رتبه شاخص‌های ترکیبی یا فراشاخص‌ها را نسبت به سال ۲۰۲۰ می‌سنجد. در بسیاری ازموارد نشان از نزول ایران یا عدم پیشرفت کافی در مقایسه با رقبای جهانی خود دارد. این وضعیت را می‌توان به مثابه هشداری برای تغییر سیاست‌های توسعه کشور در نظر گرفت.

جدول (۶)- رتبه شاخص‌های ترکیبی یا فراشاخص‌ها در مورد ایران

ردیف عنوان شاخص سال انتشار آخرین گزارش رتبه ایران در آخرین گزارش تعداد کشورهای عضو در آخرین گزارش تغییرات رتبه ایران نسبت به گزارشات سال ۲۰۲۰
۱ کامیابی لگاتوم ۲۰۲۳ ۱۲۳ ۱۶۷ ۳-
۲ پیشرفت اجتماعی ۲۰۲۲ ۱۰۲ ۱۶۹ ۹-
۳ توسعه انسانی ۲۰۲۱ ۷۶ ۱۹۱ ۶-
۴ گزارش جهانی شادی ۲۰۲۳ ۱۰۱ ۱۳۷ ۱۷+
۵ سهولت انجام کسب وکار ۲۰۲۰ ۱۲۷ ۱۹۰
۶ رقابت پذیری ۲۰۱۹ ۹۹ ۱۴۱
۷ حقوق مالکیت ۲۰۲۲ ۱۱۳ ۱۲۹ ۰
۸ نوآوری ۲۰۲۲ ۵۳ ۱۳۲ ۱۴+
۹ شاخص حکمرانی ۲۰۲۱ ۱۷۱ ۲۱۵
۱۰ دولت شکننده ۲۰۲۳ ۴۰ * ۱۷۸ ۴+
۱۱ صلح ۲۰۲۳ ۱۴۷ ۱۶۳ ۵-
۱۲ عملکرد زیست محیطی ۲۰۲۲ ۱۳۳ ۱۸۰ ۶۶-
۱۳ بهره وری انرژی ۲۰۱۵ ۱۶۰ ۱۹۰

* عدد کمتر در این شاخص وضع بدتر را نمایش می دهد.

منابع:

  • World Bank. 2012. Global Financial Development Report 2013: Rethinking the Role of the State in Finance. World Bank, Washington, DC (https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr).
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=23870

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *