رفتار همیارانه

تعارض میان نفع فردی و منافع جمعی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

رفتار همیارانه و رفع تعارض منافع

رفتار همیارانه و غیر همیارانه تعارض میان نفع فردی و نفع جمعی، موقعیتی است که در آن، کنشگر با دو گزینه همیارانه و غیرهمیارانه روبه‌رو است. برای هر کنشگر رفتار غیرهمیارانه نفع بیشتری دارد، اما اگر تعداد قابل توجهی از کنشگران رفتار غیرهمیارانه داشته باشند، همه نسبت به زمانی که همیارانه رفتار می‌کردند، نفع کمتری دارند. (جوادی‌یگانه، ۱۳۸۳) . رفتار جمعی و در نظر گرفتن مصالح دیگران را می‌توان با دو رویکرد عمده تبیین کرد. یک دسته از این رویکردها بر خیر جمعی و عمل اخلاقی تاکید دارند و دسته دیگر بر عمل عقلانی. رفتار جمعی و در نظر گرفتن ... مطالعه بیشتر