جامعه مدنی

تشکل‌زدایی در عصر پهلوی

تشکل‌زدایی در عصر پهلوی

تقویت و نیرومندسازی جامعه‌ی مدنی‌ ترجیع‌بند گفتار بسیاری از مصلحان اجتماعی و سیاسی در دهه‌های گذشته بوده است. مباحث نظری زیادی حول ضرورت جامعه‌ی مدنی تولید و ارائه شده است؛ اما بخشی از این مباحث جنبه‌ی اقتباس از مباحثات نظری کشورهای توسعه‌یافته را داشته و بخشی نیز در مدار کلیات نظری باقی مانده است. برای تکوین جامعه‌ی مدنی نیازمند توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود در جامعه‌ی ایران هستیم. اصناف و نظام استاد ـ شاگردی پیشینه‌ای دراز در تاریخ ایران داشته است. در دوران جدید نیز بخشی از توفیق مشروطیت به سبب مشارکت همه‌جانبه‌ی اصناف، انجمن‌های محلی ـ اجتماعی و ... مطالعه بیشتر
تشکل‌های صنفی-حرفه‌ای

ساختار و کارکردهای تشکل‌های صنفی-حرفه‌ای (شامل دوره آموزشی خبرنگاران، گزارش کارشناسی تشکل‌زدایی در عصر پهلوی اول)

تقویت و نیرومندسازی جامعه مدنی، ترجیع‌بند گفتار بسیاری از مصلحان اجتماعی و سیاسی در دهه‌های گذشته بوده است. مباحث نظری زیادی حول ضرورت جامعۀ مدنی تولید و ارائه شده است؛ اما بخشی از این مباحث جنبۀ اقتباس از مباحثات نظری کشورهای توسعه‌یافته را داشته و بخشی نیز در مدار کلیات نظری باقی مانده است. در همین راستا، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با هدف تقویت و بسط گفتمان همکاری‌های جمعی در قالب تشکل‌های صنفی-حرفه‌ای، دوره «آموزش ساختار و کارکردهای تشکل‌های صنفی- حرفه‌ای» را بر اساس طرحی از دکتر عبدالعلی رضایی، با مساعی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه ... مطالعه بیشتر