بخشنامه تعارض منافع سازمان غذا و دارو

سازمان غذا و دارو- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

بخشنامه‌ی پرمناقشه‌ی رئیس سازمان غذا و دارو

بخشنامه‌ی پرمناقشه‌ی رئیس سازمان غذا و دارو  در همه کشورهای جهان، حوزه‌های سلامت و آموزش عمومی کانون شکل‌گیری تعارض منافع هستند. تعارض منافع در این حوزه‌ها به سبب انکه خدماتشان محل رجوع اقشار زیادی از مردم و خانواده‌هاست، به طور مستقیم در رفاه اجتماعی و تشدید فقر و نابرابری تاثیر دارد. از همین رو است که پرداختن به موقعیت‌های تعارض منافع در این حوزه‌ها همواره امری ضروری است. پس از مناقشه بر سر استعفای معاون وزیر بهداشت و منتسب کردن این موضوع به موقعیت تعارض منافع برای معاون مستعفی[۱]، اکنون مصداق دیگری از تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت رسانه‌ای شده ... مطالعه بیشتر