نابرابری درآمد

کرونا و نابرابری

در هر جامعه‌ای که پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوارها برای درمان خود بیشتر باشد، ناکارایی و بی‌عدالتی در نظام سلامت آن جامعه بیشتر است؛ بنابراین نابرابری درآمد نه‌تنها بر سلامت عمومی جامعه تأثیر منفی دارد بلکه موجب ناکارایی و گسترش بی‌عدالتی در بخش سلامت می‌شود. مطالب مرتبط: رهبری عمومی در شرایط بحران: سوگیری دسترس‌پذیری توزیع رهبری در شرایط بحران رهبری عمومی در شرایط بحران- ۵ رهبری عمومی در شرایط بحران- ۴ رهبری عمومی در شرایط بحران- ۳ خبرنامه شماره ۵۰ مقابله با فساد و فقر: آوار کرونا بر سر فرودستان ... مطالعه بیشتر