شهر هوشمند

خبرنامه شماره ۱۸ مقابله با فساد و فقر : زنده باد فساد

زنده باد فساد تجربه برخی کشورهای با فساد بالا در کسب رشد اقتصادیِ قابل توجه موجب شده تا برخی صاحب نظران بر تأثیر مثبت فساد بر رشد و توسعه مهر تأیید زنند. در این موارد فساد بالا از جمله رشوه­دهی، روشی برای دور زدن کنترل‌های نادرست دولتی و موانع بوروکراتیک بوده وعملاً موجب مقررات زدایی غیر رسمی شده و چرخ فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را سریع‌تر به گردش در آورده است. در این کشورها فساد روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات محسوب شده که چرخ‌های زنگ زده تولید و تجارت را روغن کاری می­کند. در مقابل این ادعا ... مطالعه بیشتر