رشوه

هدیه همان رشوه است؟!

رشوه چیزی است که در قبال انجام یک وظیفه نادرست (غیرقانونی، غیراخلاقی و …) دریافت می شود و معطوف به زمان حال است، در حالی که هدیه در قبال چیزی یا کاری دریافت نمی شود و معمولاً معطوف به زمان آینده است. ارزش رشوه متناسب با ارزش تصمیم یا کاری است که در قبال رشوه، از دریافت کننده تقاضا می شود. اما در پذیرش هدیه، بین ارزش مادی یا غیرمادی هدیه، درخواست مستقیم مطرح نمی شود، بلکه عموماً اهداءکننده ی هدیه، به دنبال اثرگذاری غیرمستقیم و غیرفوری بر تصمیمگیری یا عملکرد دریافت کننده ی هدیه است. منبع: طرح پژوهشی «شناسایی ... مطالعه بیشتر