تحلیل علل ناکارآمدی

قانون در چرخه بوروکراسی ناکارآمد

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی با عنوان «چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می‌شود؟» (شماره ۱۶۰۶۸- شهریور ۱۳۹۷) منتشر کرده که متضمن تصویری گویا از علل ناکارآمدی و غیراثربخشی ساختار نظام اداری بر مدار حکومت قانون است. این گزارش ازآن‌رو حائز اهمیت وافر است که بر آسیب‌شناسی نهادی و تحلیل رفتاری تمشیت امر عمومی در کشور متمرکز است. یکی از مهم‌ترین تأکیدهای گزارش مذکور این است که درک مراتب حکمرانی خوب در ایران، جز با محوریت حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی در یک نظام اداری توانمند، منعطف، چابک و اثربخش در مسیر خیر عمومی، متصور نیست. خروجی یک نظام ... مطالعه بیشتر