کتاب 100 پرونده پول‌شویی

چگونه پولشویی می‌کنند؟

پرونده‌هایی با ساختارهای متفاوت و در برخی موارد به زبان اصلی و همراه با یادداشت‌های حین تحقیقات، در بازه زمانی هشت ماه دریافت و برای تبیین جنبه‌های پولشویی و نکات کلیدی آن، توسط گروه کارشناسی تحلیل و بررسی گردید. تاکید این اثر بر اقدامات بانک‌ها، بیمه‌ها، صرافی‌ها و سایر موسسات مالی و ارتباط نظام یافته آنها با نهادهای نظارتی از جمله مرکز اطلاعات مالی است. باتوجه به اهمیت مبارزه با پولشویی در مبارزه با جرایم مالی و فساد، یکی از کمبودهای مهم آموزش و آشنایی کارشناسان مالی، بانکداران و … است که این کتاب گامی برای رفع این فقدان است. ... مطالعه بیشتر