منافع تولید

رفع موانع تولید

طرح حمایت‌طلبی سازمان تأمین اجتماعی و رفع موانع تولید

بررسی نام‌گذاری‌های سال‌های دهه نود توسط مقام رهبری نشان‌دهنده سیاست‌گذاری کلان جمهوری اسلامی برای نیل به توسعه اقتصادی است. آن‌چنان‌که از ده سال دهه نود، ۹ سال آن با عناوینی مرتبط به رشد اقتصادی و متضمن‌های آن همچون رفع موانع تولید نام‌گذاری شده است. مقام رهبری در پیام دلیل کامل محقق نشدن شعار سال‌های پیشین را وجود موانع و نبود حمایت‌های کافی از بخش تولیدی عنوان کردند. به‌عبارت‌دیگر، باوجود موانع عمده بر سر راه تولیدکنندگان ازیک‌طرف و حمایت‌های بسیار اندک از بخش تولید امکان رونق و جهش تولید بسیار کمتر خواهد بود. در سال ۱۳۹۹ مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ... مطالعه بیشتر