حکمرانی شبکه‌ای

جامعه مدنی و حکمرانی شبکه‌ای

حکمرانی شبکه‌ای ناظر بر به کارگیری ظرفیت‌های جامعه‌ی مدنی ـ نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد ـ است که در اصلاح و بهبود شیوه‌ی حکمرانی و ارتقاء ظرفیت‌های آن کاربرد دارد. فرض اصلی در حکمرانی شبکه‌ای این است که جامعه‌ی کاملاً دموکراتی وجود دارد و در آن هرکس می‌تواند بر حاکمیت اثرگذار باشد. در تحلیل حکمرانی شبکه‌ای موفق چهار مولفه اعتماد، اجماع، اندازه و توانمندی بررسی می‌شود. مطالب مرتبط: چه کسانی باید اموال خود را در سامانه ثبت دارایی مقامات ظرف یک ماه آینده ثبت کنند؟ تعریف صحیح مسئله حساب واحد خزانه چیست؟ مهم‌ترین حوزه‌های تعارض منافع چیست؟ توانمندسازی حاکمیت و جامعه ... مطالعه بیشتر

توانمندسازی حاکمیت و جامعه با ایجاد شبکه‌های اصلاحی

ایجاد شبکه‌های اصلاحی،‌ توصیه اصلی نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. مبنای نظری این توصیه «حکمرانی شبکه‌ای» است. حکمرانی شبکه‌ای بر این پایه شکل گرفته است که قدرت حکومت‌ها در کشورها برای تغییر وضعیت موجود و اصلاح امور کاهش یافته است و برای تغییر مجبور به همکاری با بخش‌هایی از جامعه مدنی و بخش خصوصی هستند. مطالب مرتبط: طرح شفافیت آرای نظام تقنینی چه کسانی باید اموال خود را در سامانه ثبت دارایی مقامات ظرف یک ماه آینده ثبت کنند؟ تعریف صحیح مسئله مهم‌ترین حوزه‌های تعارض منافع چیست؟ جامعه مدنی و حکمرانی شبکه‌ای چهار ... مطالعه بیشتر

در اهمیت نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه

موضوع توانمندسازی حاکمیت و جامعه از دو منظر مورد علاقه من است نخست به عنوان یک پژوهشگر اقتصادی و دوم به عنوان سیاست گذار رفاه اجتماعی. از منظر نخست نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه بخش کاربردی نظریه اقتصاد نهادگراست. اقتصاددانان نهادگرا کیفیت نهادها از جمله کیفیت حکومت، کیفیت جامعه و کیفیت بازار را عامل تعیین کننده وضعیت کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی می‌دانند. نظریه توانمندسازی حاکمیت چارچوبی است برای بهبود کیفیت نهادها بویژه دو نهاد مهم حاکمیت و جامعه. این نظریه راهکاری ارائه می‌دهد که چگونه می‌توان ظرفیت‌های حاکمیت و جامعه را بهبود بخشید.  ایجاد شبکه‌های اصلاحی توصیه اصلی نظریه توانمندسازی ... مطالعه بیشتر