تعادل قدرت

کتاب جدید عجم اوغلو و رابینسون

نویسندگان مدلی از یک بازی پویا بین دولت و جامعه مدنی را ارائه می‌کنند که متناسب با شرایط اولیه سه تعادل مختلف «آزادی»، «هرج و مرج» و «استبداد» را در نهایت تولید می‌کند. نویسندگان نشان می‌دهند که در تعادل «آزادی»، دولت و جامعه مدنی هر دو انگیزه دارند که مرتب بر ظرفیت‌های خود اضافه کنند تا از رقیب عقب نمانند و در نتیجه جامعه در یک مسیر پویای رشد ظرفیت نهادها قرار می‌گیرد. در دو تعادل دیگر، چون تهدید رقیب جدی و قوی نیست، انگیزه‌ طرف غالب برای ارتقاء ظرفیت‌ها کم‌تر است. از طرف دیگر وقتی قابلیت جامعه برای نظارت ... مطالعه بیشتر