بیمه تامین اجتماعی

نیروی کار پلتفرمی و معضل بیمه؛ بخش نخست

«بر اساس مقاوله‌نامه شماره ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار، تأمین اجتماعی به‌منزله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به‌واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد براثر بیکاری، بیماری، بارداری، ازکارافتادگی، سالمندی، فوت و همچنین افزایش هزینه‌های درمان و نگهداری خانوار (عائله‌مندی) به اعضای خود ارائه می‌دهد» (امیدی و خورشیدی، ۱۳۹۵: ۶). بیمه‌های اجتماعی بخشی از نظام تأمین اجتماعی‌اند. که در آن، اشتغال مبنای مشارکت فرد و خانواده‌اش بوده و از طریق دریافت حق بیمه به‌صورت درصدی از دستمزد، تأمین مالی می‌شود. از نواقص بسیار مهم این نظام می‌توان به: ۱. تحت پوشش قرار ندادن افراد ... مطالعه بیشتر