ایجاد شبکه‌های اصلاحی

توانمندسازی حاکمیت و جامعه با ایجاد شبکه‌های اصلاحی

ایجاد شبکه‌های اصلاحی،‌ توصیه اصلی نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. مبنای نظری این توصیه «حکمرانی شبکه‌ای» است. حکمرانی شبکه‌ای بر این پایه شکل گرفته است که قدرت حکومت‌ها در کشورها برای تغییر وضعیت موجود و اصلاح امور کاهش یافته است و برای تغییر مجبور به همکاری با بخش‌هایی از جامعه مدنی و بخش خصوصی هستند. مطالب مرتبط: طرح شفافیت آرای نظام تقنینی چه کسانی باید اموال خود را در سامانه ثبت دارایی مقامات ظرف یک ماه آینده ثبت کنند؟ تعریف صحیح مسئله مهم‌ترین حوزه‌های تعارض منافع چیست؟ جامعه مدنی و حکمرانی شبکه‌ای چهار ... مطالعه بیشتر