آزادی‌های ابزاری

خبرنامه شماره ۲۲ مقابله با فساد و فقر : فساد به مثابه عدم آزادی

فساد به مثابه عدم آزادی «توسعه به مثابه آزادی» عنوان یکی از مهم­ترین آثار آمارتیاسِن (۱۹۹۹) است که پایه‌های فلسفی او برای مفهوم توسعه انسانی را تبیین می­کند. «سن» توسعه را به مثابه «گسترش آزادی یا قابلیت‌های انسانی» برای انتخاب یک زندگی ارزشمند تعریف کرده است. از دیدگاه او، توانایی شخص به معنای آزادی واقعی برای دستیابی به منابع مختلف از قبیل تغذیه مناسب، سلامتی و احترام به خود است. از این منظر، فساد با ایجاد، گسترش و تضمین عدم شفافیت، می‌تواند به مثابه «عدم آزادی» محسوب شود. به گفته سِن (۱۹۹۹) تضمین شفافیت مستلزم بازبودن و دسترسی آزاد به ... مطالعه بیشتر