گفت‌وگوی اجتماعی

اجزای گفتگوی اجتماعی

گفت‌وگوی اجتماعی یا Social Dialogue اصطلاحی است که سازمان بین‌المللی کار آن را رواج داده است. سازمان بین‌المللی کار و مکاتبی که به گفت‌وگوی اجتماعی اعتقاد دارند، آن را به عنوان سازوکاری برای حل مسأله‌ها می‌دانند و آن یک امر ضروری برای سیاستگذاری و حکومتداری است. گفت‌وگوی اجتماعی یا هماهنگی اجتماعی(social concertation) فرآیندی است که شرکای اجتماعی برای تأثیر گذاشتن بر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر و غالباً با همکاری دولت مذاکره می‌کنند. در تعریف مراحل و اجزای آن آمده است: به مشارکت گذاشتن اطلاعات؛ مرحله نخست دیالوگ به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی است که شرکای اجتماعی دارند. مشورت کردن؛ ... مطالعه بیشتر