سازمان بهزیستی

موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در حوزه بهزیستی و راهکارهای مقابله با آن

بهزیستی به مجموعه‌ای هماهنگ از برنامه‌ها و فعالیت‌هایی اطلاق میشود که زیر نظارت یا کمک دولت، برای بهبود زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه انجام می‌شود. سازمان بهزیستی یکی از نهادهای اصلی کشور برای ارائه خدمت به اقشار آسیب‌دیده ازجمله توان‌جویان ذهنی- حرکتی، آسیب دیدگان اجتماعی و اقشار کم‌درآمد جامعه است که وظایف خود را در حوزه پیشگیری و درمان، امور رفاهی و توان‌بخشی پی می‌گیرد. شاید بتوان مهم‌ترین دلیل ضرورت شناسایی موقعیتهای تعارض منافع در سازمان بهزیستی را معطوف به جامعه هدف این سازمان دانست. جامعه هدف سازمان اقشار توان‌جو جامعه یا به‌عبارت‌دیگر اقشار کم‌درآمد یا دچار آسیب جسمی، روحی و ... مطالعه بیشتر
خصوصی‌سازی- مرکز توانمندسازی حاکیمت و جامعه

اقتصاد سیاسی تاروپود تعارض منافع

  تعارض منافع واژه‌ای پرکاربرد در متون حقوق اداری است و اغلب از همین نظرگاه به بررسی علل رخ دادن تعارض منافع در دستگاه‌های اداری و راهکارهای پیشگیری و مدیریت آن پرداخته شده است؛ اما بسیاری از کارشناسان اقتصادسیاسی تأکید می‌کنند که در موارد متعددی تصمیمات سیاسی- اقتصادی نادرست منجر به شکل‌گیری بسترهای تعارض منافع سازمانی و فردی شده است که پیامدهای آن نیز صرفاً به اختلال در خدمات سازمان‌های اداری ختم نشده، بلکه بر اقتصاد و تشدید فقر نیز تأثیرگذار بوده است. این کارشناسان معتقدند که «خصوصی‌سازی نادرست» و «کوچک‌سازی غیراصولی دولت» در اوایل در دهه ۷۰ به شکل‌گیری ... مطالعه بیشتر