مبارزه با فساداقتصادي

نقش شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی

وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی ، ساده سازي قوانین و شفاف نمودن رویه ها ، قوانین باید به نحوي تدوین شوند که از هر نوع پنهان کاري جلوگیري نموده و زمینه انجام فعالیت ها به شکل شفافیت را فراهم نمایند ، آزادي در اطلاع رسانی که شهروندان از رویه هاي گوناگون مربوط به خدمات دولتی آگاه می شوند ، تقویت نظارت اجتماعی و رسانه هاي آزاد و همچنین بالا بردن ظرفیت پاسخگویی دستگاه هاي دولتی عامل مهمی در جهت پیشگیري و مبارزه باز فساد به شمار می رود ، آگاهی بخشی به مردم در مورد حقوق و تکالیف متقابل آنان و دولت ،اشاعه مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاههای دولتی ، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی عمومی در مدارس و دانشگاه‌ها ، تضمین آزادی در دریافت و انتشار اطلاعات مربوط به فساد است ... مطالعه بیشتر