ظرفیت اجرایی حکومت

کارگاه آموزشی توانمندسازی حکومت با روش انطباق مسئله‌محور (PDIA)

توسعه یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها در زمانه ماست. توسعه ابعاد گوناگونی دارد که آن‌ها را شامل توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی و … می‌دانند. درواقع هر رویکردی بر برخی از ابعاد توسعه تأکید می‌نماید. رویکرد توانمندسازی حکومت که توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد مطرح‌شده است، توسعه را دارای چهار بعد می‌داند که عبارت‌اند از: توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اجرایی. بعد چهارم یعنی توسعه ظرفیت‌های اجرایی حکومت بعد مغفول مانده و پاشنه آشیل شکست کشورها و سازمان‌ها در دستیابی به توسعه است. چرا سازمان‌ها باید با روش PDIA آشنا شوند؟ سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های توسعه‌ای در مسیر اجرای فعالیت‌های ... مطالعه بیشتر