فاطمه سرخیل

فاطمه سرخیلنمایش همه نوشته ها

کارشناس ارشد حقوق عمومی کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

نقض قواعد تعارض منافع- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

ضمانت اجرای متناسب نقض قواعد تعارض منافع چیست؟

وضع ضمانت اجرا عامل اصلی تمایز هنجار حقوقی از سایر هنجارهای اجتماعی است. تنها با وجود ضمانت اجرا می‌توان انجام فعل یا ترک فعل را الزامی نمود. در فرآیند تدوین قانون مدیریت تعارض منافع بررسی این نکته ضروری است که کدام یک از ضمانت اجراهای موجود در نظام حقوقی ایران ضمانت اجرای متناسبی نسبت به نقض قواعد تعارض منافع است. در نظام‌های حقوقی گوناگون دو گونه ضمانت اجرای اداری و کیفری بابت نقض قواعد تعارض منافع پیش بینی شده است و جهت وضع این ضمانت اجراها بررسی‌های دقیقی صورت گرفته و قانون‌گذار به‌صورت دلبخواه و بنا به سلیقه شخصی اقدام ... مطالعه بیشتر